آثار تاریخی سمنان

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
آثار تاریخی سمنان

وزارت خارجه تاکید دارد از دیدار خارج از برنامه اشتون بی‌خبر بوده، ولی این سوال در اذهان عمومی باقی است که چگونه امکان دارد در بی‌خبری دستگاه دیپلماسی، هیات اروپایی برای دیدار با محکوم امنیتی راه خود را به سمت باغ سفارت اتریش کج کند؟