افزایش شهدا به 2090 نفر/شلیک موشکهای مقاومت به مناطق صهیونیست نشین