جزئیات بزرگترین سکوی گازی رژیم صهیونیستی که هدف حمله مقاومت قرار گرفت