برگزاری نشست خبری مشترک با زیباری/ در عراق حضور نظامی نداریم