اگر فتنه‌گر، فتنه‌جو و طرفدار فتنه بر سر كار قرار گرفت، دانشجویان موضع بگيرند