اعزام 124 دانشجوي تحت پوشش کميته امداد شاهرود به اردوهای فرهنگی و آموزشی