600 میلیون ریال کمک به جبهه مقاومت از شاهرود جمع آوری شد