در افغانستان تنها پای برهنه زنان مورد توجه علی همدانی قرار گرفت+تصویر