40 روستای استان سمنان در طرح توسعه اقتصادی مناطق روستایی هدف گذاری شد/ 11 روستا سهم شهرستان شاهرود