انعکاس اقدامات سپاه امید را در دل مردم زنده می کند